Latinska Citat & Uttryck

"Latin och grekiska är döda språk för den som icke kan dem" (G. Lindborg, 1921)


A  ·  B  ·  C  ·  D  ·  E  ·  F  ·  G  ·  H  ·  I  ·  L  ·  M  ·  N  ·  O  ·  P  ·  Q  ·  R  ·  S  ·  T  ·  U  ·  V


A

"Ad rem!" - Till saken!

"A priori" - På förhand

"Ad interim" - tills vidare

"Ad extremum" - Till slut

"A dato" - Från denna dag

"Ad libitum" - Efter behag

"Aqua vitae" - Livets vatten

"Ad acta" - Till handlingarna

"Ad notam" - lägga på minnet

"Ad infinitum" - I det oändliga

"Ars amandi" - Konsten att älska

"Ad valorem" - Enligt dess värde

"A Deo victoria" - Gud ger segern

"Ad undas" - I böljorna (förlorat)

"Aeternum vale" - Farväl för alltid

"Approbatur" - Godkännes (Betyg B)

"Ab igne ignem" - Av eld kommer eld

"Ab imo pectore" - Av hela mitt hjärta

"Alea iacta est" - Tärningen är kastad

"Arte et marte" - Genom konst och krig

”Acriter et fideliter" – tapper och trogen

"Advocatus Diaboli" - djävulens advokat

"Ars gratia artis" - Konst för konstens skull

"Acti labores jucundi" - Ljuv är mödans lön

"Aut disce aut discede" - Lär eller ge dig av

"Ad infinitum" - Till evigheten / I det oändliga

"Amor vincit omnia" - Kärleken övervinner allt

"Anno Domini" ( A. D.) - I Herrens år (= år e. Kr.

"Alis volat propriis" - Hon flyger med egna vingar

"Alumnus, Alumna" - Avlägga akademisk examen

"Artes, scientia, veritas" - Konst, vetenskap, sanning

"Ad augusta per angusta" - Till triumf genom trångmål

"Ad libitium" - efter behag; förk. ad l(ib)" på t.ex. recept

"Auri sacra fames!" - Den förbannande törsten efter guld

"Ave crux spes unica" -. Var hälsat, kors, mitt enda hopp

"Ad nocendum potentes sumus" - Vi har kraften att skada

"Animus opibusque paratus" - Redo med sinne och medel

"Abusus non tollit usum" - Missbruket upphäver inte det rätta bruket

"Amantes sunt amentes" - Älskande (Förälskade människor) är galna

"Ad utrumque paratus" - Beredd till båda (dvs både boken och svärdet)

"Amantes amentes" - Älskande från sina sinnen (vansinnigt förälskade)

"Aliquando et insanire iucundum est" - Ibland är det skönt att få vara galen

"Agnosco veteris vestigia flammae" - Jag känner igen spåren av den falnande lågan

"Accipere quam facere praestat injuriam" - Det är bättre att lida orätt än att göra orätt

"Adversae res admonent religionem" - Motgångar drar uppmärksamheten till religionen

"Aequam memento rebus in arduis servare mentem" - I motgång, minns att behålla din jämnvikt

"Audacem fortuna iuvat. Audentes fortuna iuvat" - Ödet hjälper de djärva. Lyckan står dem djärvom bi

"Adversus solem ne loquitor" - Tala inte mot solen. (Slösa inte tid på att argumentera emot det uppenbara)

"An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur" - Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs

"Aliena vitia oculis videmus, nostra (vitia) in tergo (habemus)" - Vi ser felet i andras ögon, vi har våra egna fel på ryggen

"Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur" - Det sägs att för den sjuke finns det hopp så länge han andas (så länge det finns liv finns det hopp)

"Adhuc neminem cognovi poetam qui sibi non optimus videretur" - Ännu har jag inte lärt känna någon poet som inte ansett sig själv som den främste

"Auferre, trucidare, rapere falsis nominibus "imperium", atque, ubi solitudinem faciunt, "pacem" appellant - Att stjäla, mörda, plundra, det kallar romarna 'att försvara nationen'

"At ingenium ingens inculto latent hoc sub corpore" - Men en väldig begåvning döljer sig i denna ovårdade kropp

"Argentum accepi, dote imperium vendidi" - Jag har tagit emot pengarna och för en hemgift sålt min frihet

"Amor vincit omnia et nos cedamus amori" - Kärleken övervinner allt, så låt oss besegras av kärleken

"Amantium irae, amoris integratio est" - De älskandes vrede är vad som binder kärleken samman

"Amare et sapere vix deo conceditor" - Även en Gud har svårt att älska och vara klok samtidigt

"Aliena nobis, nostra plus aliis placent" - Vi tycker bäst om andras ting, andra bäst om våra

"Aliis si licet, tibi non licet" - Även om det är tillåtet för andra är det inte tillåtet för dig

"Amor et melle et felle est fecundissimus" - Kärleken är rik på både honung och galla

"Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur" - Vi väljer att älska, inte att upphöra älska

"Aurora Musis amica" - Gryningen är musernas vän (morgonstund har guld i mund)

"Abiit, excessit, evasit, erupit" - Han har gått sin väg, avvikit, flytt och försvunnit

"Ave Caesar, morituri te salutant" - Hell dig, Caesar, de som skall dö hälsar dig

"At vindicta bonum vita iucundius ipsa" - Men hämnden är ljuvare än livet självt

"Artibus et armis recuperatur gloria" - Vetande och vapen skänker ära

"Audemus iura nostra defendere" - Vi vågar försvara våra rättigheter

"Amicus verus est rara avis" - En sann vän är en ovanlig fågel

"Amicus certus in re incerta cernitur" - I nöden prövas vännen

"Audiatur et altera pars" - Man må höra även andra parten

"Auri sacra fames" - Den förbannade hungern efter guld

"Apparet id etiam caeco" - Till och med en blind ser det

"Aut Caesar aut nihil" - Antingen Caesar eller ingenting

"Aquila non captat muscas" - Örnen fångar inte flugor

"Asinus asinum fricat" - Den ena åsnan kliar den andre

"Ars longa, vita brevis" - Konsten består, livet förgår

"Acti labores jucundi" - Utfört arbete är behagligt

"Actu tetigisti" - Du har slagit huvudet på spiken

"Arbiter elegantiarum" - Domare i smakfrågor

"Aurea mediocritas" - Den gyllene medelvägen

"Ars artis gratia" - Konst för konstens skull

"Aliis non sibi" - För andra, inte för sig själv

"Annuit coeptis" - Han nickar instämmande

"Ab ovo" - Från ägget (från första början)

"A mari usque ad mari" - Från hav till hav

"Advocatus Diaboli" - Djävulens advokat

"Arte et Marte" - Genom fred och krig

"Aut omne aut nihil" - Allt eller inget

"Anguis in herba" - En orm i gräset

"Ad omnia paratus" - Beredd till allt

"Ars amandi" - Konsten att älska

"Amicus curiae" - Vän av hovet

"Alma mater" - Hulda moder

"Ave Maria" - Hell dig, Maria

"Agnus Dei" - Guds lamm

"Ante bellum" - Före kriget

"Alibi." - På annat ställe

"Alter ego" - 2:a jaget

B

"Bene meritus" - Väl förtjänt

"Beati possidentes" - De lyckliga besittande

"Benigno numine" - Med den välvilliga gudomen

"Beati pauperes spiritu" - Saliga äro de i anden fattiga

"Bene qui latuit bebe vixit" - Den som döljer sig väl, lever väl

"Benedicere, laudare, praedicare" -Att välsigna, ära och predika

"Bellaque matribus detestata" - Det av mödrar avskydda kriget

"Bis dat qui cito dat" - Den ger (hjälp) två gånger som ger snabbt

"Beatus qui timet Dominum" - Välsignad är han som fruktar Herren

"Beatus ille qui procul negotiis" - Lycklig den som fjärran från det offentliga livet

"Bibere humanum est, ergo bibamus" - Att dricka är mänskligt, låt oss därför dricka

"Brevis ipsa vita est sed malis fit longior" - Vårt liv är kort men görs längre genom olyckor

"Benedictus qui venit in nomine Domini" - Välsignad vare han som kommer i Herrens namn

"Beneficium accipere libertatem est vendere" - Att ta emot en gåva är att sälja sin frihet

"Brevis esse laboro, obscurus fio" - Jag försöker vara kortfattad, och blir obegriplig

"Bonum vinum laetificat cor hominis" - Gott vin gläder människans hjärta

"Bibamus, moriendum est" - Låtom oss dricka, ty vi måste dö

"Bis dat, qui cito dat" - Den ger två gånger som ger fort

"Bellum omnium contra omnes" - Allas krig mot alla

"Bellum se ipsum alet" - Kriget föder sig självt

"Bona officia" - Goda tjänster

"Bona fide" - I god tro

C

"Casus belli" - Krigsorsak

"Carpe diem" - Fånga dagen

"Camera obscura " - Mörkt rum

"Cui bono?" - Till vems fördel?

"Cordis gravitas" - Sinnets allvar

"Cum grano salis" - Med en nypa salt

"Consilio manuque" - Med råd och dåd

"Caput familiae" - Familjens överhuvud

"Corpus delecti" -Lik (den dödes kropp)

"Caveat emptor" - Köpare, tag dig i akt

"Crescat scientia" - Må kunskapen växa

"Circulus Vitiosus" - Felaktig (ond) cirkel

"Cum laude" - Med beröm godkänt (AB)

"Caveat emptor" - Köparen må ta sig i akt

"Credit. (Debet)." - Han tror. (Han är skyldig.)

"Cogito ergo sum " - Jag tänker alltså finns jag

"Canis meus id comedit" - Min hundåt upp det

"Citius, altus, fortius" - Snabbare, högre, starkare

"Civis Romanus sum" - Jag är romersk medborgare

"Ceteris paribus" - Under för övrigt lika förhållanden

"Consuetudinis magna vis est" - Vanans makt är stor

"Concordia cum veritate" - I harmoni med sanningen

"Coelitus sublima dantur" - Från himlarna gives det högsta

"Cetera mortis erunt" - Det övriga skall hemfalla åt döden

"Contemplata aliis tradere" - Ge andra vår andakts frukter

"Consilio manuque" - Med noggrannhet och fingerfärdighet

"Cibi condimentum fames" - Hungern är den bästa kryddan

"Cum deo et victuribus armis" - Med gud och segerrika vapen

"Commune bonum" - Gemensamt gott, gemensam tillhörighet

"Claris maiorum exemplis" - Efter förfädernas lysande exempel

"Coelestem adspicit lucem" - Den ser mot det himmelska ljuset

"Cui peccare licet peccat minus" - Den som tillåts synda, syndar mindre

"Cogitationis poenam nemo patitur" - Ingen skall bestraffas för sina tankar

"Carpe diem, quam minimum credula postero" - Fånga dagen betänk ej morgondagen

"Cui placet obliviscitur, cui dolet meminit" - Man glömmer fröjderna, men minns plågorna

"Cum finis est licitus, etiam media sunt licita" - Om slutet är tillåtet, är också medlen tillåtna

"Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crevit" - Kärleken till rikedom växer ju mer rikedomen växer

"Carpe diem, quam minimum credula postero!" - Plocka dagen; förvänta dig inte något av morgondagen!

"Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt" - Himlen, och inte sin själ, förändrar den som flyr över havet

"Cito enim arescit lacrima, praesertim in alienis malis" - Tårar torkar snabbt, särskilt när de fälls över andras olycka

"Consilia petere prudentis est, consilia non semper sequi prudentioris" - Den där råd söker är vis, men den där råd icke alltid följer är visare

"Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare" - Vem som helst kan fela, men ingen utom dåren framhärdar i sina fel

"Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur" - Genom enhet växer det lilla, genom oenighet sönderfaller det stora

"Commodum ex iniuria sua nemo habere debet" - Ingen har rätt att dra fördel av den skada han själv har gjort

"Cupido dominandi cunctis adfectibus flagrantior est" - Maktbegäret är starkare än alla andra lidelser

"Cave ne ante ullas catapultas ambules" - I ditt ställe, skulle jag inte gå framför några katapulter

"Canis timidus vehementius latrat quam mordet" - En rädd hund skäller värre än den bits

"Corruptissima re publica plurimae leges" - Ju mer korrupt staten är, desto fler är lagarna

"Contumeliam si dices, audies" - Om du smädar, kommer du att smädas

"Credo certe ne cras" - Jag tror säkert att det inte finns någon morgondag

"Cave quid dicis, quando, et cui" - Betänk vad du säger, när och till vem

"Certum est, quia impossibile" - Det är säkert därför att det är omöjligt

"Contraria contrariis curantur" - Det motsatta botas med det motsatta

"Corpus delicti" - Brottets kropp, det föremål varmed brottet utförts

"Coniecturalem artem esse medicinam" - Medicin är gissningskonst

"Consuetudo quasi altera natura - Vanan är såsom en andra natur

"Cor regis in manu Domini" - Konungens hjärta är i Herrens hand

"Condemnant qui non intelligent" - De fördömer, som ej förstår

Cum Deo et victricibus armis" - Med Gud och segerrika vapen

"Cum propris suis alis volat" - Han flyger på sina egna vingar

"Credo quia absurdum" - Jag tror emedan det är orimligt

"Sine ira studio" - Utan vrede eller förkärlek; opartiskt

"Cum libris non solus" - Med böcker är jag ej ensam

"Credo ut intelligam" - Jag tror för att jag ska förstå

"Credo in unum Deum" - Jag tror endast på en Gud

"Citius, alius, fortius" - Snabbare, högre, starkare

"Columna regni sapientia" - Vishet är rikets stöd

"Cedant arma togae" - Må vapnen vika för togan

"Contradictio in adiecto" - Motsägelse i det lilla

"Sit tibe terra levis" - Må jorden vila lätt på dig

"Conditio sine qua non" - Oeftergivligt villkor

"Crimen laesae maiesatis" - Majestätsbrott

"Curriculum vitae" - Levnadsbeskrivning

"Consummatum est" - Det är fullbordat

"Cura posterior" - Ett senare bekymmer

"Credite posteri" - Tro det, eftervärld!

"Custos morum" - Sedernas väktare

"Cave canem" - Varning för hunden

"Data" - Det som är givet

D

"Dirigo" - Jag styr

"Ducimus" - Vi leder

"Dies irae" - Guds vrede

"Ditat Deus" - Gud berikar

"Dei gratia" - Med Guds nåd

"Disce doce" - Lär och lär ut

"Dii minores" - De lägre gudarna

"Deo spes mea" - Gud mitt hopp

"Domine, dirige nos" - Led oss, herre

"Divide et impera! - Söndra och härska

"Do ut des " - Jag ger för att du skall ge

"De facto. De iure" -Faktiskt. Enligt lagen

"Dominus Vobiscum" - Herren vare med eder

"Dominus illuminatio mea" - Herren är mitt ljus

"Dubito hoc facere" - Jag tvekar att göra detta

"Dum tacent clamant" - Medan de tiger ropar de

"Dira necessitas" - Den grymma nödvändigheten

"Deus ex machina" - En gud från teatermaskinen

"De omnibus dubitandum est" - Man bör tvivla på allt

"Dum vivimus, vivamus" - Medan vi lever, låt oss leva

"Dura lex sed lex" - Lagen är sträng, men det är lagen

"Dubium sapientiae initium" - Tvivlet är vishetens början

"De omnibus rebus et nonnullis aliis" - Om allting och lite till

"De mortuis nil nisi bene" - Om de döda inget annat än gott

"Docendo discimus " - Genom att lära andra lär vi oss själva

"Domini est terra et caelum" - Himlarna och jorden är Herrens

"Dum spiro, spero" - Så länge jag (andas=) lever, hoppas jag

"Divinum sedare dolorem" - Det är gudomligt att lindra smärta

"Domino optimo maximo" - Till Herren, den främste och störste

"Dixi et salvavi animam meam" - Jag har talat och räddat min själ

"Deus ex machina" - En gud från scenmaskineriet (oväntad hjälp)

"Eventus stultorum magister est" - Följden är de enfaldigas lärare

"Difficile est saturam non scribere" - Det är svårt att inte skriva satir

"Difficile est satiram non scribere" - Det är svårt att icke skriva en satir

"De gustibus non est disputandum" - Om smaker bör man inte diskutera

"Disciplina praesidium civitatis" - Lärdomen (och) beskyddandet av staten

"De profundis clamavi ad te, Domini" - Från djupan ropar jag till Dig, Herre

"Da mi basia mille, deinde centum!" - Ge mig tusen kyssar, därefter hundra!

"Ducunt volentem fata nolentem trahunt" - Ödet leder den villige och släpar den ovillige

"Dulce et decorum est pro patria mori" - Det är ljuvt och ärofullt att dö för fäderneslandet

"De duobus malis minus est semper eligendum" - Av två onda ting skall man alltid välja det minst onda

"Donec eris felix, multos numerabis amicos" - När du är framgångsrik, vill många vara din vän

"Duo cum faciunt idem, non est idem" - När två gör detsamma, är det inte detsamma

"Dum excusare credis, accusas" - När du tror att du ursäktar dig, anklagar du dig

"Dixi et salvavi animam meam" - Jag har talat och räddat min själ (mitt samvete)

"Da mi basia mille, deinde centum" - Ge mig tusen kyssar, därefter hundra

"Dubitando ad veritatem venimus" - Vi når sanningen genom att tvivla

"Dimidium facti qui cepit habet" - Den som har börjat har gjort hälften

"Deo gloria! Deo soli gloria" - Ära (vare) Gud! Ära (vare) Gud allena

"Deficiente pecunia deficit omni"a - När pengarna är slut är allt slut

"Diem perdidi" - Jag har förlorat en dag. (Ännu en dag förslösad)

"Difficilia sunt ne sint" - Svårigheterna äro till för att övervinnas

"De mortuis nisi bonum" - Säg endast goda saker om de döda

"Degeneres animos timor arguit" - Fruktan förråder den fege

"Dies diem docet" - Den ena dagen är den andras lärare

"Dura dicere delectat" - Det roar att tala om svårigheter

"Dulce bellum inexpertis" - Krig är ljuvt för de oerfarna

"Dum spiro, spero" - Så länge jag lever, hoppas jag

"Doctrinas bello aptare" - Att lära ut krigets konst

"Deus lo vult" - Det är Guds vilja (korsriddarna)

"De opresso liber" - För att befria de förtryckta

"Deus protector noster" - Gud vår beskyddare

"Dat sensus honores" - Pengar ger anseende

"Deus dat cui vult" - Gud ger åt vem han vill

"Deo et Patriae" - För Gud och fosterlandet

"Defensor fortis" - Styrkans försvarare

"De nihilo nihil" - Av intet blir intet

"Dona nobis pacem" - Giv oss frid

"Dictum factum" - Sagt och gjort

"Dulcis vita" - Behagligt liv

E

"Ergo" - Därför

"Excelsior" - Högre

"Et alia" - Och andra

"Ex libris" - Ur boksamlingen

"Et tu, Brute!" - Även du, Brutus!

"Ex officio" - Å tjänstens vägnar

"E luce claritas" - Av ljuset klarhet

"E Pluribus Unum" - En av många

"Effugiat risus" - Må skrattet fly bort

"Esse non videri" - Vara, inte synas

"Ergo bibamus" - Låt oss alltså dricka

"Ex lege libertas" - Ur lagarna friheten

"Epistula non erubescit" - Brev rodnar inte

"Ex nihilo nihil fit" - Av inget kommer inget

Esse non videre" - Att vara utan att synas

"Errare humanum est" - Att fela är mänskligt

"Exitus acta probat" - Ändamålet helgar medlen

"Est deus in nobis" - Det finns en gud inom oss

"Ex ungue leonem" - På klon känner man lejonet

"Emeritus" - Pensionerad, avgången, tillbakadragen

"Ex iniuria ius non oritur" - Rätt kan aldrig härröra från en oförätt

"Est quaedam flere voluptas" - Det finns en sorts tillfredställelse i att gråta

"Et gaudium vestrum impleatur" -Så att er glädje må vara fullständig

"Est autem fides credere quod nondum vides" - Tro är att tro på det du inte kan se

"Errare humanum est, ignoscere divinum" - Att fela är mänskligt, att förlåta gudomligt

"Esse oportet, ut vivas, non vivere ut edas" - Man bör äta för att leva, inte leva för att äta

"Exegi monumentum aere perennis" - Jag har uppfört ett minnesmärke mer varaktigt än koppar

"Et ut corpora nostra lente augescunt, cito extinguuntur, sic ingenia studiaque oppresseris facilius quam revocaveris" -Liksom vi människor växer långsamt, men dör snabbt, så kan man lättare undertrycka kreativitet och intellektuell verksamhet änåter väcka liv i dem

"Et semel emissum volat irrevocabile verbum" - En gång lössläppt ord flyger bort och kan ej kallas åter

"Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor" - Må en gång en hämnare uppstå ur mina ben

"Ense petit placidam sub libertatem quietem" - Med svärdet söker hon stilla frihet

"Ex oriente lux, ex occidente lex" - Från öster ljuset (kulturen), från väster lagen

"Extra ecclesiam nulla salus" - Utanför kyrkan ingen frälsning

"Et papilioni aeternitas" - Även fjärilen har beskärts evighet

"Editio princeps" - Första utgåvan (Första versionen)

"Ex tempore" - Efter tiden; efter omständigheterna

"Et in Arcadia ego" - Även jag har varit i Arkadien

"Esse quam videri" - Att vara hellre än att synas

"Ex professo" - Som fackman, som sakkunnig

"Eloquentia corporis" - Kroppens vältalighet

"Ecclesia militans" - Den stridande kyrkan

"Examen rigorosum" - Ett strängt förhör

"Esto perpetua" - Må hon leva för evigt

"Esse non videri" - Vara, inte synas

"E pluribus unum" - Av flera blir ett

"E pluribus unum" - Av flera ett

"Ex cathedra" - Från lärostolen

"Et consortes" - Och kamrater

"Eureka" - Jag har funnit det

"Ecce homo" -Se människan

"Eo ipso" - Just därigenom

"Ex animo" -Från hjärtat

F

Fiat lux - Varde ljus

"Fortis et liber" - Stark och fri

"Fiat voluntas tua" - Ske din vilja

"Festina lente" - Skynda långsamt

"Fidelis ad urnam" - In i döden trogen

"Floreat domus" - Må detta hus blomstra

"Facit indignatio versum" - Harmen gör versen

"Fortes fortuna adiuvat" - Lyckan står den djärve bi

"Fuit facta et consummata" - Skedde och fullbordades

"Fortitudo et sapientia" - Styrka (alt. tapperhet) och vishet

"Gustibus mens dat incrementum" - Kunskap ökar smaken

"Fabula acta est, plaudite!" - Skådespelet är slut, applådera!

"Fluctuat nec mergitur" - Det vräks av vågen, men sjunker inte

"Fundamentum bonum, futura optima" - God grund, bästa framtid

"Faber est suae quisque fortunate" - Envar är sin egen lyckas smed

"Facis de necessitate virtutem" - Du gör en dygd av nödvändigheten

"Favete linguis" - Gynna (ceremonin) med era tungor (d.v.s. tig andaktsfullt)

"Fiat iustitia pereat mundus" - Må rättvisan ha sin gång även om världen går under

"Felix qui potuit rerum cognoscere tempus" - Lycklig är han som förstår händelsers orsaker

"Feci guod potui, faciant meliora potentes" - Jag har gjort vad jag kunnat, må nu de, som kan, göra bättre

"Facito aliquid operis, ut te semper diabolus inveniat occupatum" - Gör alltid något, så att djävulen alltid finner dig sysselsatt

"Facilius est multa facere quam diu" - Det är lättare att göra mycket än att göra något länge

"Ferme acerrima proximorum odia sunt" - Inget hat år så bittert som hat mellan släktingar

"Fortuna multis dat nimis, nulli satis" - Lyckan ger många för mycket men ingen nog

"Factum est illud, fieri infectum non potest" - Gjort är gjort och kan inte göras ogjort

"Fere libenter homines id quod volunt credunt" - Män tror gladeligen vad de vill tro

"Fortis in adversis humilis in secundis" - Stark i motgång, ödmjuk i medgång

"Flutuat nec mergitur" - Hon (skeppet) kränger men går inte i kvav

"Fas est et ab hoste doceri" - Man bör lära även av sin fiende

"Fortiter in re, suaviter in modo" - Kraftig i sak, mild i sättet

"Felix qui nihil debet" - Lycklig är den som är utan skuld

"Fugit irreparable tempus" - Den oersättliga tiden flyr

"Fama crescit eundo" - Ryktet växer medan det går

"Finis coronat opus" - Resultatet kröner verket

"Finis malorum" - Slut på eländet

"Favete linguis" -Vakta din tunga

"Fama volat" - Ryktet flyger

G

"Gloriosus et liber" - Ärofylld och fri

"Gaudeamus igitur!" - Låt oss alltså glädjas

"Gutta cavat lapidem" - Droppen urholkar stenen

"Gloriantur et laetantur" - De känner stolthet och glädje

"Gloriam qui spreverit veram habebit" - Den som försmår äran ska vinna verklig ära

"Gutta cavat lapidem, non vi seds aepe cadendo" - Droppen urholkar stenen, icke genom sin kraft utan genom att ofta falla

"Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis" - Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland dem som han har utvalt

"Gravia grata grandiloquo" - Besvärligheter är kärkomna för den skrytsamme/stortalige

"Gaudeamus igitur, iuvenes du sumus" - Låt oss alltså glädjas, medan vi är unga

"Gloria Altissimo suorum refugio" - Ära vare den Högste, de sinas tillflykt

"Graeca sunt, non leguntur" - Det är grekiska, sådant läser man inte

"Genus irritabile vatum" -Skaldernas retliga släkte

"Gloria in excelsis Deo" - Ära vare Gud i höjden

"Grammatici certant" - Därom tvista de lärde

H

"Hic iacet " - Här vilar

"Hinc et inde" - På ömse sidor

"Hac duce" - Under hennes ledning

"Habeas corpus" - Du har en kropp

"Honoris causa" - För hederns skull

"Hoc est corpus" - Detta är min lekamen

"Hodie mihi, cras tibi" - Idag mig, imorgon dig

"Hannibal ante portas" - Hannibal framför portarna

"Humanitas" - Den mänskloiga naturen (Mänsklighet)

"Homo homine lupus - Människan är mot människan en varg

"Homines dum docent discunt" - Människan lär sig även när hon lär ut

"Honores mutant mores" - Ärorna förändrar sederna (makt korrumperar)

"Honesta mors turpi vita potior" - En ärofull död är bättre än ett vanärat liv

"Homo sum humani nil a me alienum puta" - Jag är människa intet mänskligt är mig främmande

"Horas non numero nisi serenas" - Timmarna räknar jag inte förutom de klara (jag räknar de lyckliga timmarna blott)

"Hoc tempore obsequium amicos, veritas odium parit" - I dessa tider när vänner vins genom smicker, föder sanningen hat

"Hominem ad duas res, ad intelligendum et ad agendum, esse natum" - Människan är född till två ting, att förstå och att handla

"Humanum amarest, humanum autem ignoscerest" - Att älska är mänskligt, att förlåta är också mänskligt

"Haec ego non multis (scribo), sed tibi " - Jag skriver inte detta till massorna, utan till dig

"Haud semper errat fama, aliquando et eligit" - Ryktet felar inte alltid, ibland väljer det

"Hinc lucem et pocula sacra" Varifrån ljuset och den heliga drycken kommer

"Hinc illae lacrimae" - Härav dessa tårar; här är den verkliga anledningen

"Homo proponit, sed Deus disponit" - Människan spår, men gud rår

"Hominis mens discendo aliutur" - Lärdom är själens föda

"Haec satis sunt dicta nobis" - Jag har sagt nog om detta

"Honor est praemium virtutis" - Äran är dydgens belöning

"Homo homini lupus" - Människan är människans varg

"Hinc robur et securitas" - Härav styrka och trygghet

"Hoc coactus sum" - Härtill är jag nödd och tvungen

"Historia magistra vitae" - Historien lär oss om livet

"Habent sua fata libelli" - Böcker har sina öden

"Hoc verbum" - Denna händelse som har skett

"Hodie mihi, cras tibi" - Idag mig, imorgon dig

"Horror vacui" - Skräck för tomrummet

"Horrible dicto" - Förskräckligt att säga

"Habemus papam" - Vi har en påve

"Hic Oculis" - Med dessa ögon

"Hic iacet" - Här vilar

I

"In vitrum" - I glas

"In effigie" - I avbild

"Integritas" - Integritet

"In veritate" - I sanning

"In spe" - I förhoppning

"Ibid" - På samma plats

"In memoriam" - Till minne

"In absentia" - I avsaknad av

"In medias res" - Rakt på sak

"Ille faciet" - Han skall göra det

"In omnibus veritas" - Sanning i allt

"In tyrannos!" - Upp mot tyrannerna!

"Ite, missa est" - Gå, mässan är slut

"In Arduis fidelis" - Trogen i motgång

"Ignoto militi" - den okände soldaten

"Inter pocula" - Bland bägarna; vid glaset

"In Deo speramus" - Vi förtröstar på Gud

"Ista quidem vis est!" - Det där är ju våld!

"In hac lacrimarum valle" - I denna tåredal

"Ibidem" - "På samma ställe; på samma sida

"In cauda venenum" - I stjärten (sitter) giftet

"Inter arma caritas" - Under krig barmhärtighet

"Ignorabimus" - Vi kommer aldrig at få veta det

"In varietate concordia" - Förenade i mångfalden

"Ira furor brevis est" - Ilska är kortvarig galenskap

"Iurare in verba magistri" - Svära på mästarens ord

"Inter arma silent leges" - Under krig tiger lagarna

"In litteris consolatio" - I böckerna har jag min tröst

"In aere aedificare" - Bygga i luften (bygga luftslott)

"Ignoti nulla cupido" - Det okända väcker inget begär

"Invita Minerva" - Då Minerva är ovillig; utan inspiration

"In medias consistit virtus" - Dygden ställer sig i mitten

"Imitatores, servum pecus!" - Efterapare, slaviska hop!

"Ipsa scientia potestas est" - Själva kunskapen är makt

"Ingenio et labore" - Genom fallenhet och ansträngning

"In uno oculorum tuarum" - Med en enda av dina blickar

"Iucundi acti labores" - Överståndna mödor är angenäma

"Insigniore cum laude" - Med utmärkt beröm godkänt (a)

"Impossibilium nulla obligatio est" - Ingen plikt till det omöjliga

"In verba magistri lurare" - Svära på lärarens ord; kritiklöst godta

"In dubio non est agendum" -I tvivelaktiga fall bör man inte handla

"In umbra, igitur, pugnabimus" -Därför kommer vi slåss i skuggorna

"Integer vitae scelerisque purus" - Oförvitlig i sitt liv och fri från brott

"In dubiis non est agendum" - I tveksamma fall skall man inte handla

"In Iehovah sors mea, ipse faciet" - I Gud mitt öde, Han skall göra det

"Horad non numero nisi serenas" - Jag räknar endast de ljusa timmarna

"Ingenia levitas et erudita vanitas" - Medfött lättsinne och inlärd fåfänga

"Illis, quorum meruere labores" - Åt dem, vilkas mödor har förtjänat det

"Initum sapientiae timor domini" - Herrens fruktan är vishetens begynnelse

""Interdum dormitat bonus Homerus" - Stundom slumrar den gode Homerus

"Ille dolet vere, qui sine teste dolet" - Den sörjer ärligt som sörjer utan vittnen

"Id certum est quod certum reddi potest" - Det är säkert som kan göras säkert

"Iniqua nunquam regna perpetuo manent" - Stränga härskare regerar inte länge

"Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim" - Den som vill undvika Charybdis råkar ut för Scylla

Invicta patientia fide fiducia" - I uthålligt tålamod, plikttrohet och redbarhet skall du gå din väg fram

"Invita Minerva, ut aiunt" - Minerva är ovillig, som man säger (d.v.s. utan fallenhet och förutsättningar)

"Ingenium res adversae nudare solent, celare secundae" - Motgången brukar avslöja begåvning, framgångar dölja den

"In Jehovah sors mea, ipse faciet. Factus est Dominus protector meus" - I gud mitt öde, Han skall göra det. Herren är vorden min beskyddare

"Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est" - Samstämmighet i vilja och ovilja är vad som till sist skapar en stark vänskap

"Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te" - Vårt hjärta är oroligt, tills det finner frid i dig

"Inventas vitam iuvat excolussie per artes" - Må vi förbättra livet genom vetenskap och konst

"Illis quorum meruere labores" - För dem vilkas mödor har gjort dem förtjänta därav

"In magnis et voluisse sat est" - I stora dåd är det nog att en gång ha velat

"Dominus protector meus" - Gud är min beskyddare eller Med Guds hjälp

"Innocue vivite, numen adest" - Lev oförvitligt, gudomen är närvarande

"Iniuria non excusat iniuriam" - En orätt rättfärdigar inte en annan

"Innocue vivito, numen adest" - Lev ostraffligt, Gud är närvarande

"Index librorum prohibitorum" - Förteckning över förbjudna böcker

"In nihilum nil posse reverti" - Ingenting kanåtergå till intet

"In hoc signo vinces" - I detta tecken skall du segra

"Ipsa nox dies" - Själva natten är vorden dag

"In flagrante delicto" - Tagen på bar gärning

"In spiritu et veritate" - I ande och sanning

"Iehovah solatium meum" - Gud min tröst

"In vino veritas" - I vinet sanningen

"In absurdum" - Till det orimliga

"Ipse dixit" - Han sade det själv

"Inter pocula" - Mellan bägarna

"In fidem" - Till bekräftelse

"Imprimatur" - Må tryckas

"In nuce" - I ett nötskal

"In toto" - I sin helhet

L

"Lapsus calami" - skrivfel

"Liberum veto" - Ett fritt veto

"Labra lege" - Läs mina läppar

"Liber studiosus" - En fri student

"Lapsus memoriae" - minnesfel

"Lux et veritas" - Ljus och sanning

"Lege atque lacrima" - Läs och gråt

"Litteram et cantum" - Text och musik

"Laudatur" - Må berömmas; berömlig (A)

"Leone constantior" - Starkare än /stt lejon

"Laterna Magica" - Magisk lykta, ”trollykta”

"Labor omnia vincit" - Arbete övervinner all

"Liber mihi opus est" - Jag behöver en bok

"Lapsus linguae" - felsägning, miss-sägning

"Litteris et artibus" - För vetenskap och konst

"Latet anguis in herba" - Det ligger en orm i gräset

"Laudator temporis acti" - Lovprisare av den svunna tiden

"Lucerna ardens et lucens" - En brinnande och lysande fackla

"Libertas inaestimabilis res est" - Frihet är ett ovärdeligt ting

"Labor improbus omnia vincit" - Oförtrutet arbete övervinner allt

"Liber bonus - medicina bona - En god bok är ett gott läkemedel

"Liber bonus amicus optimus" - En god bok är den bäste bland vänner

"Laudant illa, sed ista legunt" - Man prisar vissa (skrifter), men läser andra

"Laudat venales qui vult extrudere merces" - Den som vill sälja berömmer sina varor

"Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla" - Vägen görs lång genom regler, kort och effektiv genom exempel

"Libenter homines et id quod volunt, credunt" - Det människor önskar, tror de gärna

"Legere et non intelligere neglegere est" - Att läsa och inte förstå är inte att läsa

"Leges bonae ex malis moribus procreantur" - Goda lagar föds ur dåliga seder

"Locus enim est principium generationis rerum" - Ty platsen är alltings början

"Lupus in fabula" - Vargen i sagan (tala om vargen, och han kommer)

"Liberae sunt nostrae cogitationes" - Tankar är tullfria

"Liber librorum" - Böckernas bok (d.v.s. Bibeln)

"Lapsus memoriae" - Ett minnesfel

"Lux sit" - Varde ljus

M

"Mare Nostrum" - Vårt hav

"Mea culpa" - Min skuld, synd

"Manu propria" - På egen hand

"Mara clausum" - Ett stängt hav

"Magnum opus" - Offantligt arbete

"Memento" - Kom ihåg; en varning

"Mundus vult decipi" - Världen vill bedragas

"Melius frangi quam flecti" - Bättre brytas än böjas

"Magni nominis umbra" - Skuggan av ett stort namn

"Medio tutissimus ibis" - I mitten skall du gå säkrast

"Mea virtute me involvo" - Jag inhöljer mig i min dygd

"Memento te mortalem esse" - Kom ihåg att du är dödlig

"Mens sana in corpore sano" - En sund själ i en sund kropp

"Medium tenuere beati" - Lyckliga de som håller medelvägen

"Medicus curat, natura sanat" - Läkaren behandlar, naturen botar

"Maior e longinquo reverentia" - Vördnaden är större på avstånd

"Mea culpa, mea maxima culpa" - Min skuld, min mycket stora skuld

"Malum quidem nullum esse sine aliquo bono" - Det finns inget ont utan något gott

"Mutatis mutandis" - Sedan det ändrats som bör ändras; med vederbörliga ändringar

"Male parta male dilabuntur" - Det som har vunnits illa, förloras illa (lätt fånget, lätt förgånget)

"Mater artium necessitas" - Nödvändigheten är konsternas moder (nöden är uppfinningarnas moder

"Me vestigia terrent, omnia te adversum spectantia, nulla retrorsum" - Spåren förskräcker mig; alla leder till dig, men inga leder tillbaka

"Misce stultitiam consiliis brevem: dulce est desipere in loco" - Blanda kortvarig dårskap med klokhet: det är angenämt att vara tokig vid rätt tillfälle

"Magna vis veritatis quae facile se per se ipsa defendat" - Sanningens kraft är stor som lätt kan försvara sig med egen kraft

"Mendaci homini, ne verum quidem dicenti, credere solemus" - Lögnarna tror man inte ens när de talar sanning

"Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo" - Mitt samvete är mig mer värt än allt tal

"Manus manum lavat" - De ena handen tvättar den andra (den ene skojaren hjälper den andra)

"Multos timere debet, quem multi timent" - Den som många fruktar måste själv frukta många

"Melius est praevenire quam praeveniri" - Det är bättre att förekomma än att förekommas

"Multum legendum esse, non multa" - Mycket, inte mångahanda, bör man läsa

"Multitudo sapientium sanitas orbis" - En mångfald av visa är världens hälsa

"Munit haec et altera vincit" - Den ena försvarar och den andra erövrar

"Multi vocati sunt, pauci vero electi" - Många är kallade, få är utvalda

"Mendacem memorem esse oportet" -Lögnaren bör ha gott minne

"Maiorum nugae negotia vocantur" - De vuxnas lek kallas affärer

"Manum de tabula!" - Handen från tavlan! (Nog nu! Sluta upp!)

"Manius manum lavat" - Den ena handen tvättar den andra

"Mortui per libros vivunt" - De döda leva genom böckerna

"Multis e gentibus vires" - Styrka från många människor

"Mysterium simplicata" - Hemligheten med enkelhete

"Miserere mei, Domini" - Herre, förbarma Dig över mig

"Mors ultima ratio" - Döden är alltings yttersta gräns

"Magnas inter opes inops" - Fattig mitt i sin rikedom

"Multum, non multa" - Grundligt, inte mångahanda

"Medio tutissimus ibis" - Du färdas säkrast i mitten

"Multum, non multa" - Mycket, icke mångahanda

"Medice, cura te ipsum!" - Läkare, bota dig själv!

"Mens agitat molem" - Sinnet förflyttar materien

"Miles gloriosus" - Den storskrävlande soldaten

"Margaritas ante porcas" - Pärlor för svinen

"Memento mori" - Kom ihåg att du ska dö

"Manu et mente" - Med hand och sinne

"Mors ianua vitae" - Döden är livets port

"Mihmet credo" - jag tror på mig själv

"Mirabile dictu" - Underbart att säga

"Multum in parvo" - Mycket i lite

"Manu forti" - Med kraftig hand

"Misericordia!" - Barmhärighet!

N

"Nil nocere" - Ej skada

"Nota bene!" - Märk väl!

"Noli me tangere!" - Rör mig inte!

"Nil desperandum!" -Misströsta icke!

"Nudo sub aere" - Under bar himmel

"Notarius publicus" - Offentlig notarie

"Nudas veritas" - Den nakna sanningen

"Nunc est bibendum" - Nu bör man dricka

"Nemo nascitur artifex" - Ingen föds mästare

"Natura non facit saltus" - Naturen gör inga språng

"Nam et ipsa scienta potestas est" - Kunskap är makt

"Ne quid nimis" - Ingenting i övermått (lagom är bäst)

"Numquan sapiens irascitur" - Den vise vredgas aldrig

"Ne sutor supra crepidam" - Skomakare bliv vid din läst

"Natura abhorret a vacuo" - Naturen avskyr tomrummet

"Nihil agere delectat" - Det är angenämt att göra ingenting

"Necessitati parendum est" - Man måste lyda nödvändigheten

"Nulli praestatur immunatis" - Beviljar ingen befrielse åt någon

"Nulla dies sine linea" - Ingen dag utan ett penselstreck/en rad

"Naturalia non sunt turpia" - Det som är naturligt är inte skamligt

"Noli equi dentes inspicere donati" - Skåda inte given häst i munnen

"Naturam primum cognoscere rerum" - Att först lära sakernas natur

"Non scholae sed vitae discimus" - Vi lär icke för skolan utan för livet

"Nihil est ab omni parte beatum" - Ingenting är helt och hållet lyckligt

"Nihil est incertius vulgo" - Ingenting är mer osäkert än massan(s gillande)

"Nobilitas sola est atque unica virtus" - Dygden är det enda sanna adelskapet

"Non est bonum esse hominem solum" - Det är icke gott att mannen är allena

"Nihil peccat nisi quod nihil peccat" - Hans enda fel är att han inte har några fel

"Nihil humani a me alienum puto" - Intet mänskligt anser jag främmande för mig

"Naturam optimam ducem sequamur" - Låt oss följa naturen, vår bäste vägledare

"Nam curiosus nemo est, quin sit malevolus" - Ty ingen är nyfiken som inte är illvillig

"Natura sanat, medicus curat morbos" - Naturen botar, läkaren behandlar sjukdomarna

"Naturam sequi artique impendere vires" - Följa naturen och ägna sina krafter åt läkarkonsten

"Necesse est multus timeat quem multi timent" - Många måste den frukta som många fruktar

"Non mortem timemus, sed cogitationem mortis" - Vi fruktar inte döden, utan tanken på döden

"Navigare necesse est, vivere non est necesse" - Att segla är nödvändigt, att leva är icke av nöden

"Nemo risum praebuit, qui ex se coepit" - Ingen inbjuder till skratt som har börjat skratta åt sig själv

"Numquam se minus solum quam cum solus esset" - Du är aldrig så litet ensam som när du är ensam

"Nihil sciri potest, ne id ipsum quidem" - Man kan inte veta någonting, inte ens detta (att man inget vet)

"Nitimur in vetitum semper cupimuscue negata" - Vi eftersträva alltid det förbjudna och det som nekas oss

"Nihil inimicius quam sibi ipse". - Inget är mer fientligt än en själv mot sig själv (människan är sin egen värsta fiende)

"Nihil in hominum genere rarius perfecto oratore inveniri potest" - Inget är ovanligare bland människor än den perfekte talaren

"Nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit" - Ingen borg är så välbefäst att den inte kan intas med hjälp av pengar

"Nunc vino pellite curas Cras ingens iterabimus aequor" - Driv nu iväg bekymren med vin, imorgon skall vi åter segla på vida havet

"Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum" - Inget så absurt kan sägas att det inte har sagts av någon filosof

"Nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse vivere" - Förvisso är ingen så gammal att han inte tror det vara möjligt att leva [ännu] ett år

"Non amo te, nec possum dicere quare: hoc tantum possum dicere, non amo te" - Jag tycker inte om dig, men jag kan inte säga varför: Blott detta kan jag säga: jag tycker inte om dig

"Nihil tam al te natura constituit qvo virtus non potest eniti" - Naturen ställde intet så högt, att icke dugligheten kan arbeta sig dit upp

"Naturam expellas furca, tamen usque recurret" - Naturen må du försöka driva ut med hötjuga, hon kommer ändå alltid tillbaka

"Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est" - Det är inte den som har lite, utan den som önskar mer, som är fattig

"Nullum esse librum tam malum ut non aliqua parte prodesset" - Ingen bok är så dålig att den inte till någon del är till nytta

"Nulla res carius constat quam quae precibus empta est" - Ingent betingar ett så högt pris som det som är köpt med böner

"Numquam magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit" - Det har aldrig funnits en stor ande utan en smula vansinne

"Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit" - Nästan ingen dansar nykter, såvida han inte händelsevis är galen

"Nomina si nescis, perit et cognitio rerum" - Om du inte känner till namnen försvinner också din kunskap om tingen

"Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus" -Nu skall det drickas, nu skall jorden trampas av fria fötter

"Nil agit exemplum, litem quod lite resolvit" - Ett exempel som löser ett gräl med ett annat är inte mycket värt

"Nec quicquam insipiente fortunato intolerabilius fieri potest" - Inget är mer odrägligt än en framgångsrik dåre

"Non ludendi causa sed gaudio ludendi" - Vi spelar inte för spelandets egen skull, utan för glädjen i att spela

"Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet" - Ty det angår dig, när grannens vägg brinner

"Nemo autem regere potest nisi qui et regi" - Men ingen kan styra som inte också kan styras

"Ne bis in idem" - Icke två gånger detsamma (inte kunna dömas två gånger för samma sak)

"Nullum est iam dictum quod non dictum sit prius" - Inget har sagts som inte sagts förut

"Nemo saltat sobrius, nisi forte insanit" - Ingen dansar nykter, såvida han inte är galen

"Non ut edam vivo, sed ut vivam edo" - Jag lever inte för att äta, utan äter för att leva

"Non ridere, non luger sed intelligere" - Icke bele, icke beklaga men förstå

"Non omne quod licet honestum est" - Inte allt, som är tillåtet, är hederligt

"Non mihi, non tibi, sed nobis" - Inte för dig, inte för mig, men för oss

"Noli me vocare, ego te vocabo" - Kalla inte på mig, jag kallar på dig

"Nomina sunt odiosa" - Namn är förhatliga (jag nämner inga namn)

"Necessitas non habet legem" - Nödvändigheten känner ingen lag

"Nemo ante mortem beatus" - Ingen bör kallas lycklig före sin död

"Nil volentibus arduum" - Inget är omöjligt för den som har viljan

"Non omne quod nitet aurum est" - Allt är inte guld som glimmar

"Nos nihil efficere non possumus" - Här finns inga omöjligheter

"Nunc cognosco ex parte" - Ännu är min kunskap begränsad

"Non omnis moriar" - Jag kommer inte att helt och hållet dö

"Nemo me impune lacessit" - Ingen förolämpar mig ostraffat

"Nomen et omen" - Namn och förebud (namnet förebådar)

"Nulla regula sine exceptione" - Ingen regel utan undantag

"Nemo nisi mors" - Ingen utom döden (skall skilja oss åt)

"Numquam sapiens irascitur" - Den vise blir aldrig rasande

"Noli turbare circulos meos! " - Rubba inte mina cirklar!

"Numero deus impare gaudet" - Gud älskar udda tal

"Non omnia possumus omnes" - Alla kan inte göra allt

"Non omnia possumes omnes" - Ingen kan veta allt

"Nemesis divina" . Den Gudomliga vedergällningen

"Non compos mentis" - Ej vid sina sinnes fulla brukd

"Nec scire fas est omnia" - Man skall inte veta allt

"Nec tenebrae terrent" - Mörkret förskräcker icke

"Nullo metro compositum est" - Det rimmar inte

"Ne bis in idem" - Inte två gånger samma sak

"Numquam non paratus" - Aldrig oförberedd

"Nec aspera terrent" - De frukta ej svårigheter

"Nulli secundus" - Aldrig underlägsen någon

"Non olet" - Det luktar ej (pengar luktar inte)

"Quaecumque vera" - Vadhelst som är sant

"Nosse Deum vivere" - Vi lever genom Gud

"Nil novi sub sole" - Intet nytt under solen

"Nescit occasum" - Den vet ej av nedgång

"Nemo sine vitio est" - Ingen är utan fel

"Nil sine numine" - Intet utan gudomen

"Nuda veritas" - Den nakna sanningen

"Nolens volens" - Med eller mot sin vilja

"Ne furtum facias" - Du skall icke stjäla

"Novus ordo seclorum" - En ny tidsålder

"Nil admirari" - Att inte beundra något

"Nil admirare" - Att ingenting beundra

"Nomen nescio" - Jag vet inte namnet

"Nunc aut nuncuam" - Nu eller aldrig

"Nihil contemnere" - Ej förakta något

"Nolo contendere" - Jag vill inte tävla

"Natura veritas" - naturen är sanning

"Non sequitur" - Icke efterföljande

"Nosce te ipsum" - Känn dig själv

"Non possumus" - Vi kunna icke

"Non plus ultra" - Oöverträffad

"Non perturbari" - Ej förvirras

"Non dolet" - det gör inte ont

"Non liquet" - Det är oklart

"Novus homo" - Ny man

"Non solus" - ej ensam

O

"Ora et labora" - Bed och arbeta

"Opera omnia" - Samlade arbeten

"Omnibus omnia" - Allting för alla

"Occasus belli" - I händelse av krig

"Oculus lyx vitae" - Ögat är livets ljus

"O sancta simplicitas" - O heliga enfald

"Omne homo mendax" - Alla människor ljuger

"Omnia iura humanitatis" - All tillbörlig vänlighet

"Omnis potestas a Deo est" - All makt är av Gud

"Omnia praeclara rara" - Allt förträffligt är sällsynt

"Obit anus, abit onus" - Käringen död, bördan borta

"Omnia mea mecum porto" - Allt mitt bär jag med mig

"Omnia mutantur, nihil interit" - Allting förändras, ingenting förgås

"Oderint, dum metuant" - Må de hata mig, om blott de fruktar mig

"Optime olere occisum hostem" - En dödad fiende luktar alltid gott

"Observandum sed non imitandum" - Bör observeras men inte efterliknas

"Odi profanum vulgus et arceo" - Jag avskyr den obildade hopen och håller den ifrån mig

"O fortunatam natam me consule Romam!" - Oh, vilken lycka för Rom att ha fötts under mitt konsulat!

"Omne tulit punctum, qui mscuit utile dulci" - Den fick alla rösterna som blandade det nyttiga med det nöjsamma

"Odi summussos, proinde sperte dice quid sit quod times" - Jag hatar mumlare, säg därför öppet vad det är du fruktar

"Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura" - Vila utan läsning är som att dö och bli begraven levande

"Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci" - Han har vunnit allt som förenar nytta med nöje

"Optima enim est legum interpres consuetudo" - Praktiken är den bästa uttolkaren av lagen

"Omne ignotum pro magnifico est" - Om allt okänt gör man sig stora föreställningar

"Odium numquam potest esse bonum" - Hat kan aldrig vara något gott

"O quantam est in rebus inane!" - O, hur stor är inte världens fåfänga!

"Omen accipio" - Jag godtar förebudet (ta något som ett gott förebud)

"Omnium rerum principia parva sunt" - Allting är litet i början

"Oleum et operam perdidi" - Jag har förslösat olja och möda

"Omnis una manet nox" - Samma natt väntar oss alla

"Os magna sonatorum" - Munnen ska tala stora ord

"Omnia ventura solve" - Lös allt som kommer

"Obstacula frangenda" - Hindren skola brytas

"Otium cum dignitate" - Vila med värdighet

"Omen accipio" - Jag mottager förebudet

"O tempora, o mores - O tider, o seder

"Odium theologicum" - Teologiskt hat

"Odi et amo" - Jag hatar och älskar

"Ora pro nobis" - Bed för oss

P

"Per se" - Av sig självt

"Per diem" - Per dag

"Per capita" - Per person

"Pro primo" - För det första

"Post mortem" - Efter döden

"Pax tecum" - Fred vare med dig

"Par nobis" - Jämngod med oss

"Pro patria" - För fäderneslandet

"Probatum est" - Det har prövats

"Pax Vobiscum" - Fred vare med er

"Pollice verso" - Med tummen ner

"Primus motor" -Den drivande kraften

"Posse est velle" - Att vilja är att kunna

"Paratus et Fidelis" - Beredd och trogen

"Pacta sund servanda" - Avtal skall hållas

"Pacta sunt servanda" - Avtal skall hållas

"Pro jure et populo" - För rätten och folket

"Periculum in mora" - Det är farligt att vänta

"Pro bono publico" - För allmänhetens bästa

"Panem et circenses!" - Bröd och skådespel

"Pactum turpe" - Skamlig överenskommelse

"Pereat" - Må han gå under; ned med honom

"Per fas et nefas" - Med eller utan samtycke

"Punctum saliens" - Den springande punkten

"Per omnia auxilio" - Samverkan över gränser

"Primus inter pares" - Den främste bland likar

"Post nubila Phoebus" - Efter regn följer solsken

"Pro sapientia et laetitia" - För kunskap och glädje

"Prudentia et constantia" - Förstånd och uthållighet

"Potius sero quam numquam" - Bättre sent än aldrig

Pergite!" - Framåt! (romerska kavalleriets anfallsrop)

"Proximus sum egomet mihi" - Jag är mig själv närmast

"Per ardua ad astra" - genom vedermöda mot stjärnorna

"Per angusta ad augusta" - Genom trångmål till upphöjelse

"Probitas laudatur et alget" - Ärligheten lovprisas och fryser

"Plenus venter non studet libenter" - Fylld mage studerar ogärna

"Per aspera ad astra" - Genom svårigheter till stjärnorna (framgång)

"Per sanitatem ad vitam feliciorem" - Genom hälsa blir livet lyckligare

"Possunt qui posse videntur" - De är dugliga därför att de ser dugliga ut

"Patriae et litteris doctrinaeque" - För fosterlandet, litteratur och vetenskap

"Pluralitas non est ponenda sine neccesitate" - Ting skall inte mångdubblas i onödan

"Procul hinc, procul este, severae!" - Bort från mig, långt bort, ni hårdhjärtat kyska kvinnor!

"Pars maior lacrimas ridet et intus habet" - Man ler åt sina tårar men har dem i sitt hjärta

"Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus" - Bergen är i födslovånda, en löjlig råtta kommer att födas

"Proprium humani ingenii est odisse quem laeseris" - Det är typiskt för människan att hata den som man begått en oförrätt mot

"Principiis obsta, sero medicina paratur cum mala per longas convaluere moras" - Stå emot i början; för sent tillreds medicinen när det onda har frodats under lång tid

"Probae etsi in segetem sunt deteriorem datae fruges, tamen ipsae suaptae enitent" - Ett gott frö kommer av egen kraft att bära rik frukt även när det planteras i dålig jord

"Perierat totus orbis, nisi iram finiret misericordia" - Hela världen skulle ha förgåtts om inte medlidandet begränsat hatet

"Pro patria, pro liberis, pro aris atque focis suis certare" - För fosterlandet, för friheten, för hus och härd står kampen

"Pereant qui ante nos nostra dixerunt" - Förbannelse över dem som har sagt vad vi säger före oss

"Praetera censeo Chartaginem esse delendam" - För övrigt anser jag att Khartago bör förstöras

"Pessimum inimicorum genus, laudantes" - Den värsta sortens fiender (är) de som prisar

"Promoveatur ut amoveatur" - Befordra honom för att få honom ur vägen

"Prodesse aut non nocere" - gagna eller åtminstone att icke skada

"Pisces natare oportet" - Fiskar måste simma (d.v.s. kräver dryck)

"Pro me volvatur" - Låt det ordnas för mig eller "till min fördel"

"Primum est non nocere" - Först av allt, gör ingen skada

"Post hoc, ergo propter hoc" - Efter detta, alltså p g a detta

"Parva sub ingenti" - Det lilla under det storas beskydd

"Perpetuum mobile" - Evighetsmaskin (ständigt rörlig)

"Per tenebras ad lucem" - Genom mörker till ljus

'"Pro memoria" - För minnet (minnesanteckning)

"Per nubila ad lucem" - Genom molnen till ljuset

"Propria laus sorbet" - Egensmicker luktar illa

"Persona non grata" - Icke önskvärd person

"Perinde ac cadaver" - Liksom en död kropp

"Pro sensa communi" - För sunda förnuftet

"Poeta lauretaus" - Lagerbekransad skald

"Pater, peccavi" - Fader, jag har syndat

"Pater patriae" - Fädernelandets fader

"Pro aris et focis" - För hem och härd

"Pia desideria" - Fromma önskningar

"Post festum" - Efter festen (för sent)

"Per fas ac nefas" - Med rätt och orätt

"Pulvis et umbra" - Stoft och skugga

"Prima facie" - Vid första påseende

"Pax tecum" - Fred vare med dig

"Pro et contra" - För och emot

"Pro forma" - För formens skull

"Pater familias" - Familjefader

"Prosit" - Må det gagna dig

"Pro tempera" - Just nu

Q

"Quid vis" - Kort sagt

"Quid novis" - Vad nytt?

Quo vadis?" - Vart går du?

"Quaere veritatem" - Sök sanningen

"Quo vadis, Domini?" - Vart går Du, Herre?

"Qui pro Quo" - Någon istället för någon annan

"Quo fata ferunt" - Varthän vindarna än blåser

"Qui quairit inveni"t - Den som söker han finner

"Qui tacet, consentit" - Den som tiger, samtycker

"Quita non movere" - Inte sätta det lugna i rörelse

"Quod erat demonstrantum" - Vilket skulle bevisas

"Quantum mutatus ab illo" - Hur förändrad mot förr

"Quaerite prime regnum Dei" - Söken I först Guds rike

"Qui transtulit sustinet" - Han som överförd ändå består

"Quantum satis" - Så mycket som behövs (så mycket någon tål)

"Quid me nutruit me destruit" - Det som föder mig, fördärvar mig

"Quis legem det amanidus?" - Vem kan stifta lagar för älskande?

"Qualis artifer pereo" - Vilken konstnär går icke i mig förlorad (Nero)

"Quam multa non desider" - Vad det finns mycket som jag inte vill ha

"Quinta essentia" - Det femte grundämnet, det väsentligaste av något

"Scrutantibus gehennas parabat" - Han skapade helvetet för de frågvisa

"Qui me amat, amat et canem meum" - Den som älskar mig älskar min hund

"Qui nimium probat, nihil probat" - Den som bevisar för mycket, bevisar ingenting

"Quod licet Jovi, non licet bovi" - Det som är tillåtet för Jupiter är inte tillåtet för oxen

"Quam bene vivas refert, non quam diu" - Det viktiga är hur gott du lever, inte hur länge

"Qui desiderat pacem, praeparet bellum" - Den som önskar fred, må förbereda sig för krig

"Qui vicit non est victor nisi victus fatetu"r - Segrat har ingen förrän den besegrade erkänner segern

"Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?" - Vem, vad, var, med vad, varför, hur, när?

"Quem fugiam habeo, quem sequar non habeo" - Jag vet vem jag vill undfly, men inte vem jag vill följa

"Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?" - Hur länge, Catilina, skall du då pröva vårt tålamod?

"Quod bonum, felix faustumque" (inledde sammanträdena i senaten) - Må det vara gott, lyckligt och gynnsamt

"Quidquid id est timeo Danaos et ferentes" - Vad det än är fruktar jag grekerna, även när de kommer med gåvor

"Quot homines, tot sententiae: suus quique mos" - Så många människor, så många tankar: var och en har sina seder

"Quotiens bonus atque fidus iudex honestum praetulit utili" - Hur ofta har inte den gode och trogne domaren föredragit det hedervärda framför det fördelaktig

"Qui statuit aliquid parte inaudita altera, aequum licet statuerit, haud aequus fuit" - Den som låter dom falla utan ha hört den ena parten är inte rättvis, även om domen är rättvis

"Quia natura mutari non potest idcirco verae amicitiae sempiternae sunt" - Eftersom naturen inte kan förändras är all sann vänskap för evigt

"Quandoque bonus dormitat Homerus" - Stundom slumrar även den gode Homeros (även en mästare kan fela)

"Quid rides? Mutato nomine de te fabula narratur" - Varför skrattar du? Byt ut namnen, och sagan handlar om dig

"Qui iacet in terra non habet unde cadet - Den som ligger på marken kan inte störta ned därifrån

"Qui genus jactat suum, aliena laudat" - Den som skryter med sin härkomst prisar en annans dåd

"Quid Saulus inter prophetas" - Vad har Saulus bland profeterna att göra (hamna i fel sällskap)

"Quod licet lovi, non licet bovi" - Vad som är tillåtet för Jupiter är inte tillåtet för en oxe

"Qui ignorabat, ignorabitur" - Den som är okunnig kommer att förbli obemärkt

"Quot homines, tot sentientiae" - Så många människor, så många meningar

"Qui habet aures auidiendi audiat" -Hör, ni som har öron att höra med

"Quem di diligunt adolescens moritur" - Den gudarna älskar dör ung

"Qui tacet consentire videtur" - Den som tiger förefaller att samtycka

"Quod scripsi, scripsi " - Vad jag har skrivit, har jag skrivit

"Quo fas et gloria ducunt" - Vartän ära och ödet må leda

"Qui dormit, non peccat" - Den som sover, syndar icke

"Quod erat demonstrandum" - Vilket skulle bevisas

"Qualis rex, talis grex" - Sådan kung, sådant folk

"Qui docet, discit" - Den som undervisar, lär

"Qui vivra verra" - Den som lever får se

R

"Regnat populus" - Folket styr

"Requiescat In Pace" - Vila i frid

"Rerum cognoscere caucas" - Att veta tingens orsak

"Recti cultus pectora roborant" - Sund lärdom stärker bröstet

"Repetitio est mater studiorum" - Upprepning är studiernas moder

"Regimus neque hostis" - Det är vi som bestämmer - inte fienden

"Romanus sum" eller " Civis Romanus" - Jag är Romersk medborgare

"Radix omnium malorum est cupiditas" -Kärleken till pengar är roten till allt ont

Rem tene, verba sequentor - Håll dig till ämnet så följer orden (av sig själva)

"Raram facit mixturam cum sapientia forma" - Skönhet och visdom är sällan förenade

"Respice post te, mortalem te esse memento" - Se dig omkring, minns att du är dödlig

"Ridentem dicere verum, quid vetat?" - Vad förbjuder väl oss att skrattande säga sanningen?

"Rem acu tetigisti!" - Du har berört saken med en nål! (du har slagit huvudet på spiken)

"Res mortalium fato volvuntur" - de dödligas affärer ordnas/bestäms av ödet

"Requiem aeternam dona eis, Domini" - En evig vila giv dem, o Herre

"Roma locuta est, causa finita est" - Rom har talat, saken är avgjord

"Rerum omnium magister usus" - Erfarenheten är läromästare i allt

"Res severa est verum gaudium" - Sann glädje är en allvarlig sak

"Rerum concordia discors" - Naturens enhet av stridiga delar

"Relata refero" - Jag berättar vad jag har hört berättas

"Rara avis" - Sällsynt fågel (En märklig människa)

"Res publica" - Den allmänna saken ( staten)

S

"Sic" - Alltså (Således)

"Sub libra" - På vågen

"Sine die" - Utan en dag

"Sine cura" - Utan bekymmer

"Semper fidelis" - Alltid trogen

"Semper paratus" - Alltid redo

"Sic faciunt omnes" - Alla gör det

"Semper idem" - Alltid densamme

"Semper humilis" - Alltid ödmjuk

"Suum cuique" - Åt var och en sitt

"Scriptura sacra" - Den heliga skrift

"Solum fortist est" - ensam är stark

"Sanare et sedare" - Bota och lindra

"Sub poena" - Under bestraffning av

"Salva conscentia" - Med gott samvete

"Sub rosa" - Under rosorna (I hemlighet)

"Semper ardens" - Alltid brinnande i anden

"Sic semper tyrannis" - Så alltid till tyranner

"Tempora quid faciunt" - Tiderna förändras

"Si vis amari, ama" - Om du vill älskas, älska

"Suus cuique mos" - Var och en har sina seder

"Similia similibus curantur" - Lika botas med lika

"Sic gloria transit mundi" - Så förgår världslig ära

"Scientiae fundamento" - Med kunskap som grund

Semper metam contingimus" - Vi når alltid målet

"Stat sua cuique dies" - Envar har sin fastställda dag

"Sit venia verbo" - Må ordet förlåtas; med förlov sagt

"Sic transit gloria mund"i - Så förgår världens härlighet

"Salus publica salus mea" - Statens välfärd, min välfärd

"Salvator mundi, salva nos " - Världens frälsare, rädda oss

"Salus populi suprema lex" - Folkets väl är den högsta lagen

"Simplex sigillum verum" - Enkelhet är ett tecken på sanning

"Stultorum infinitus est numerus" - Dårarnas antal är oändligt

"Si finis bonus est, totum bonum erit" - Slutet gott, allting gott

"Servo venientibus ossa" - Benenåt dem som kommer för sent

"Stat magni nominis umbra" - Han står i ett stort namns skugga

"Salus populi suprema lex esto" - Folkets välfärd vare högsta lag

"Servus servorum Dei" - Guds tjänares tjänare (en av påvens titlar)

"Spemque metumque inter dubii" -Sväva mellan hopp och fruktan

Selectio praesens defensio futura" - Dagens urval, framtidens försvar

"Sine Cerere et Libero friget Venus" - Utan bröd och vin fryser kärleken

"Saecli incommoda, pessimi poetae" - Seklets olyckor, de uslaste poeter

"S.P.Q.R. (Senatus Poplusque Romanus)" - Romerska Folket och Senaten

"Si tacuisses, philosophus manisses" - Om du hade tigit hade du förblivit filosof

"Si Deus pro nobis, quis contra nos?" - Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss?

"Saepe creat molles aspera spina rosas" - Ofta frambringer det taggiga törnet milda rosor

"Stultum est timere quod vitare non potes" - Det är dåraktigt att frukta det man inte kan undvika

"Sub luna amo...bibo...canto ...vivo...morior" - Under månen älskar...dricker...sjunger ...lever...dör jag

"Simia est simia, eti msi aurea gestat insigna" - Apan förblir apa, även om hon prydes med gyllene smycken

"Scire tuum nihil est nisi te scire hoc sciat alter? " - Är din kunskap intet, om inte någon annan vet att du vet?

"Tamdiu discendum est, quamdiu vivas" - Så länge som man lever, så länge bör man lära (man lär så länge man lever)

"Satius est impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnari" - Det är bättre att ett brott förblir ostraffat än att en oskyldig döms

"Studium discendi voluntate, quae cogi non potest, constat" - Studierna beror på studentens vilja, en egenskap som inte kan försäkras genom tvång

"Sed mulier cupido quod dicit amanti, in vento et rapida scribere oportet aqua" - Men vad kvinnan säger till en kärlekskrank älskare / bör man skriva i vinden och forsande vatten

"Stat sua cuique dies, breve et irreparabile tempus omnibus est vitae" - Dagen är bestämd för var och en, livstiden är kort och oersättligt för alla

"Si possis recte, si non, quocumque modo rem" - Skaffa en förmögenhet rättmätigt, om du kan; om inte på vilket sätt som helt

"Tantae molis erat Romanam condere gentem" - Sådan möda var det att grunda det romerska riket

"Secundae res mire sunt vitiis obtentui" - Framgång har en förunderlig förmåga att dölja fel

"Scuto bonae voluntatis tuae coronasti nos" - Du har täckt oss med din goda viljas sköld

"Sed fugit interea, fugit irreperabile tempus" - Under tiden flyr den oersättliga tiden

"Sidere mens eadem mutato" - Stjärnorna må förändras men sinnet är konstant

"Sapienta et doctrina stabilis" - Visdom och kunskap ska vara din styrka

"Senectus est natura loquacior" - Ålderdomen är av naturen pratsjuk

"Salve regina misericordiae" - Var hälsad, barmhärtighetens drottning

"Serva me, servabo te" - Rädda mig och jag kommer att rädda dig

"Si libet licet" - Om det lyster är det tillåtet (vill man så får man)

"Sic itur ad astra" - Så går man till stjärnorna (d.v.s. blir ryktbar)

"Si vis pacem, para bellum" - Om du vill fred, rusta dig för krig

"Summa summarum" - Summornas summa (totalsumman)

"Stabat mater dolorosa" - Där stod den smärtfyllda modern

"Status quo ante bellum" - Tillståndet man var i före kriget

"Summum ius, summa iniuria." - Högsta rätt, största orätt

"Satis est potuisse videri" - Det är nog att verka kunna

"Sub specie aeternitatis" - Under evighetens synvinkel

"Silent leges inter arma" - Bland vapen tiger lagarna

"Semper avarus eget " - Den girige lider alltid brist

"Salvo honoris titulo" - Med hederstiteln oförkränkt

"Sic volo, sic iubeo" - Jag vill det, jag beordrar det

"Sine ira et studio" - Utan vrede eller partiskhet

"Sic itur acl astra" - Så går man mot stjärnorna

"Splendor sine occasu" - Ära utan förminskning

"Saepe stilum vertas!" - Vänd ofta på pennan!

"Sat sapienti" - nog för den kloke (nog sagt)

"Semper in primis" - Alltid i främsta ledet

"Scientia labor" - Vetenskapen är arbete

"Sursum corda" - Upplyften edra hjärtan

"Sumus quod sumus" - Vi är vilka vi är

"Sub lege libertas" - Under lagen frihet

"Semper eadem" - Alltid densamma

"Soli Deo gloria" - Åt Gud allena äran

"Spritus rector" - Den ledande själen

"Spem reduxit" - Hoppet återställt

Status quo" - Nuvarande tillstånd

"Scientia vis" - Kunskap är makt

"Sapere aude!" - Våga vara vis!

"Salve" - Var hälsad

T

"Terra firma" - Fast mark

"Tu es ille vir" - Du är den mannen

"Taceant colloquia" - Må pratet tystna

"Te Deum laudamus" - O Gud, vi lova Dig

"Tetigisti acu" - Du har slagit huvudet på spiken

"Tabula rasa" - Oskrivet blad (eg: blank griffeltavla)

"Trahunt fata nolentem" - Ödet drar den motvillige med sig

"Timeo hominem unius libri" - Jag fruktar den människa som bara läst en enda bok

"Tempora mutantur, nos et mutamur in illis" - Tiderna förändras, och vi förändras med de

"Tandem quasi homo habitare coepi" - Äntligen får jag bo som en människa

"Timor Domini initium sapientiae" - Fruktan för Herren är början till visdom

"Tempora mutantor et nos in illis" - Tiderna förändras och vi med dem

"Tam nefandum ut narrandum" - så outsägligt att det måste berättas

"Trahit sua quemque voluptas" - Var och en följer sitt eget intresse

"Tempestate probantur fortes" - I stormen prövas de starka

"Tres faciunt collegium" - Tre utgör ett kollegium

"Tolle Lege" - Tag och läs (uppmaning att läsa)

"Toto vitae stadio" - Under hela sitt lvnadslopp

"Tertium non datur" - Ett tredje gives icke

"Tarde, sed tute" - Sakta men säkert

"Terra incognita" - Okänt land

"Tempus fugit" - Tiden flyger

U

"Ultima" - Den yttersta

"Ut vitam habeant" - Låt dem få liv

"Unus multorum " - En av de många

"Unum, sed leonum!" - En, men ett lejon!

Ut pictura poesis - Liksom bilden, så dikten

"Ut supra in fidem" -Som ovan till bekräftelse

"Urbs aeterna" - Den eviga staden (d.v.s. Rom)

"Ultima ratio regum" - Konungars sista argument

"Ut sementem feceris, ita metes" - Som man sår får man skörda

"Ultra posse nemo obligatur" - ingen må tvingas över sin förmåga

"Ut incepit fidelis sic permanet" - Hon började trogen och förblir sådan

"Ut saepe summa ingenia in occulto latent" - Hur ofta lever inte genierna fördolt

"Ut desint vires tamen est laudanda voluntas" - Fastän förmågan saknas bör dock viljan lovordas

"Utilius est autem absolvi innocentem quam nocentem causam non dicere" - Det är viktigare att en oskyldig frikänns än att en skyldig inte ställs inför rätta

"Uva uvam vivendo varia fit" - Druvan ändrar färg (mognar) när den ser (en annan) druva

"Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant" - De skapade en ödemark och kallade den fred

"Ulula cum lupis, cum quibus esse cupis!" - Tjut med vargarna, om du vill vara med dem!

"Ubi bene, ibi patria. Ubi patria, ibi bene" - Där det är bra, där är mitt fosterland

"Ultima ratio regum" - Konungars yttersta argument eller Konungars sista medel

"Utile dulci" - Det nyttiga förenat med det nöjsamma

"Ultra Mortem in lucem" - Bortom döden till ljuset

"Ultima Thule" - Det yttersta Thule; Nordkalotten

"Urbi et orbi" -För staden Rom och världen

"Usus est tyrannus" - Vanan är en tyrann

"Urbs in horto" -En stad i en trädgård

V

"Verbatim" - Ord för ord

"Vade mecum" - Gå med mig

"Vae victis!" - Ve de besegrade!

"Vestigia terrent" - Spåren förskräcker

"Viribus unitis" - Med förenade krafter

"Vita praeponitur" - Vi sätter livet främst

"Veritas et utilitas" - Sanning och nytta

"Virtute et armis" - Med heder och vapen

"Vivere militare est" - Att leva är att strida

"Veritas odium parit" - Sanningen föder hat

"Velut arbor aevo" - Som ett träd genom tiden

"Vitiis nemo sine nascitur" - Ingen är född utan fel

"Videant consules..." - Må konsulerna se till .....

"Vade retro me, satana" - Vik hädan från mig, satan

"Ventis secundis, tene cursum" - Följ med strömmen

"Vita brevis ars longa" - Livet är kort, men konsten är lång

Verae amicitiae sempiternae sunt" - Sann vänskap är evig

"Vale, praeclarissimi doctor" - Lev väl, högt lysande doktor

"Vulnerant omnes,ultima necat" - Alla sårar, den sista dödar

"Vivitur igenio" - Man lever genom anden genom sin gärning

"Vixit, dum vixit, laetus" - Han levde glad, så länge han levde

"Vera esse facimus nosmet ipsi" - Vi skapar själva sanningen

"Venit in mentem" - Det rann mig i sinnet (jag kom att tänka på )

"Vixit,dum vixit,laetus" - Han levde glad, så länge som han levde

"Verbi divini minister" - Det gudomliga ordets tjänsre, d v s präst

"Verus amicus rara avis" - En sann (manlig) vän är en sällsynt fågel

"Verus amica rara avis" - En sann (kvinnlig) vän är en sällsynt fågel

"Vera lex historiae veritas" - Historieskrivningens sanna lag är sanningen

"Vincere scis, victoria uti nescis" - Segra förstår du, men ej att utnyttja segern

"Vanitas vanitatum et omnia vanitas" - Fåfängligheters fåfänglighet och allt är fåfänglighet

"Vita liber juvenis senectutis vita liber" - Livet är ungdomens bok, ålderdomens liv är en bok

"Vivas, crescas, floreas semperque gaudeas" - Må du leva, växa, blomstra och alltid vara glad

"Vixi puellis nuper idoneus et militavi non sine gloria" - Jag har levat omyckt av flickorna och krigat inte helt utan ära

"Virtus est fugere, et sapientia prima stultitia caruisse" - Dygd är att undvika fel, och den högsta visheten är att vara fri från dumhet

"Verius cogitatur Deus quam dicitur et verius est quam cogitur" - Gud tänks sannare än han sägs och är sannare än han tänks

"Vide quam mihi persuaserim te me esse alterum" - Se här, hur övertygad jag är att du är mitt andra jag

"Varium et mutabile semper femina" - Ett föränderligt och ombytligt väsen har kvinna alltid varit

"Vita non est vivere sed valere vita est" - Att leva är mer än att bara hålla sig vid liv

"Verba volant, scripta manent" - Ord flyger bort, det skrivna (ordet) består

""Vera lex historiae veritas" - Historieskrivningens sanna lag är sanningen

"Virtus est medium vitiorum" - Dygden är medelvägen mellan laster

"Viam inveniam aut faciam" - Jag skall finna en väg eller skapa en

"Veritate, scientia, labore" - Med sanning, vetenskap och möda

"Vita sine libris mors est" - livet utan böcker är döden

"Vox clamans in deserto" - En röst som ropar i öknen

"Veritas vos liberabit" - Sanningen skall göra dig fri

"Veni, vidi, vici " -Jag kom, jag såg, jag segrade

"Veritas numquam perit" -Sanningen dör aldrig

"Vox populi, vox Dei" - Folkets röst, Guds röst

"Vestis virum reddit" - Kläderna gör mannen

"Variato delectat" - Ombyte förnöjer

"Vigili labore" - arbeta vaksamt

"Via dolorosa" - Smärtornas väg

"Viva voce" - Med livets röst

"Vox populi" - Folkets röst

A  B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V


Länkar till andra latinrelaterade sidor

Böcker: citat
Latinska citat: Dictum et scriptum latine

Böcker: kurser
Forum Latinum
Forum Latinum övningsbok
Forum Latinum ordlista och facit
Liber primus Latinus, förklaringar
Med lärde på latin, läsebok
Med lärde på latin, kommentarer
Vivat lingua Latina! grundbok i latin
Vivat lingua Latina! facit
Vivat lingua Latina! ordlista

Böcker: ordlistor & grammatik
Latinska citat: Dictum et scriptum latine
Forum Latinum Ordlista/Facit 5-pack
Latinska Basordlistor lat-sv/sv-lat
Latinsk grammatik
Norstedts latinsk-svenska ordbok
Norstedts svensk-latinska ordbok

Latinska citat och uttryck
Classical Cliches
Famous Latin Quotations
Kända latinska citat
Latin Maxims
Latin Phrases, Expressions, Quotations
Latin Phrases/Quotations /Maxims
Latin Phrases - from Answers.com
Latin Proverbs & Locutions
Latin Quotes
Latinska Citat - med sökmotor
Latinska Citat-sidan
Latinska citat A-Z
Latinska citat och bevingade ord
Latinska citat och sentenser
List of Latin Proverbs
Pluvers Latinska citat
Quotations Alpha Index
Sententiae Latinae-Latinska sentenser
The Latin Lover
The Latin Quote Library
Verkliga och tvivelaktiga latinska citat
Wikipedia- latinska ordspråk & talesätt

Latin-Grekiska-Klassiska Språk
A beginner's guide to the Latin language
About Latin Language
Ancient Language Resources
AncientScripts.com
Alternative Latin Dictionary of Latin Slang
Asterix Latin Quotes
Bellum Catilinae-Greek and Latin Classics
Biblical Greek Language Course 1 2
Biblical Hebrew Language Course
Bibliotheca Augustana
Classical Latin Terminology
Classical Studies- Alphabetical Index
Classical Studies Page
Classical Studies Resources 1 2
Classics Collection
Classics Online Language Course Database
Classics Technology Center
Classicum
Dictionary Of Medieval Latin
Electronic Resources for Classicists
Forum Romanum-The Latin Language
Greek and Latin Classics Texts
Greek and Latin Dictionaries
Greek and Latin Language Resources
Greek and Latin Word Search Tool
Greek Literature
Grekiska bokstäver och räkneord 1 2
Grekiska Länkar
In Arcadia
Institutionen för Klassiska Språk
Journals of Interest to Classicists
Latin 202 Vocabulary Tutorial
Latina linguarum regina lexikon
Latin and Greek - Text Tools
Latin Abbreviations
Latinbloggen
Latin Classroom Fun
Latin Dictionaries & Vocabularies 1 2
Latin Dictionary
Latin Dictionary & Grammar Aid
Latin For Non-Latinists
Latin Grammar 1 2 3
Latini-Nyheter på Latin
Latinitas Recens- English/Latin Word Search
Latinets historia
Latin för alla - en nätbaserad nybörjarkurs
Latin Grammar
Latin in Modern Daily Life
Latin-Learning Language Resources

Latin Literature
Latin Länkar & Resurser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Latin med allmän språkkunskap
Latin parser and translator
Latin Place Names-Latinska Stadsnamn
Latin - Pronunciation Guides
Latin - Reading & Writing the language
Latinsidan
Latinsk /svensk ordlista 1 2
Latin Terms
Latin Vocabulary Helpers
Latin Vocabulary of terms in novels
Latin Word List
Latin Word Lookup
Lexicon of Greek and Latin Terms
Levande Latin
Lexicon of Ancient Greek Names
Lingua Latina-Latininstitutionen
Länkar med klassisk anknytning
Nuntii Latini
Online English to Latin to English Dictionary
Organizations Worldwide for Classicists
Prima Latina - webbaserad nybörjarkurs
Romerska siffror och räkneord 1 2 3
SALVI
Studiorum Universitate Lundensis
Svenska Klassikerförbundet
Svenskt-Latinskt Lexikon
Talkin' Like The Ancient Romans
The Bible Linguistic Academy
The Certamen Questions Database
The Classics Pages
The Classics Page at Ad Fontes Academy
The Internet Classics Archive
The Latin Library
The LatinPage
The Latin Place Names File
The LatinTeach Webring
The Linguistic Bible Academy
The Perseus Project Latin Texts
Thesaurus Linguae Latinae
Webring of Classics
Wikipedia, List of Latin phrases
Wikipedia, List of Latin proverbs

Humor
Asterix Latin Quotes
Dator- & Internetordlista på Latin!
Handy Latin Phrases (humor)
Latin för alla tillfällen ( humor )
Latin-The easy way (humor)Och som en liten avrundning:
Sex furent, sunt eruntque causae malorum in Suecia:
I. Proprium commodum II. Latens odium III. Contemtus legum IV. Negligentia communis boni V. Favor improvidus in exteros VI. Pertinax invidia in sous.

Sex ha orsakerna till olyckorna i Sverige varit, äro och skola vara:
1. Egennytta 2. Dolskt hat 3. Förakt för lagarna 4. Liknöjdhet för det allmänna bästa 5. Tanklöst gynnande av utlänningar 6. Inrotad avundsjuka mot landsmän."Latinska Citat & Sentenser" är en del av CatWeb.se
Copyright 1997-2013 CatWeb.
Sidan är skyddad av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
(SFS 1960:729 49 §:Framställare av kataloger m.m).
CatWeb® är ett registrerat varumärke
CatWeb hostas och sponsras av Falbygden.netoch Tranan IT